תמ"א 38 תנאים למתן היתר בניה

תמ"א 38, קבלת היתר בניה

עבודות תמ"א 38 הן עבודות בנייה שנועדו לצרכי חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. עבודות אלו מיועדים לכל סוגי המבנים למגורים אשר קיבלו היתר לפני ינואר 1980 והם אינם עומדים בתקן הישראלי 413 הנחשב לתקן מחייב לרעידות אדמה. על מנת לעודד מספר גדול של בעלי דירות בכל רחבי הארץ להצטרף לתכנית ה-תמ"א 38, ממשלת ישראל החליטה על מתן שורה ארוכה של הטבות ותמריצים לבעלי הדירות והיזמים, וביניהם: הטבות מס ומתן זכויות בנייה לצורך תוספות בנייה חדשות במבנה הקיים. כלל הטבות והתנאים לקבלתן וכלל התנאים למתן היתרי בניה לפרויקט מסוג תמ"א 38, מעוגנים בחוק התמ"א אשר נכנס לתוקפו בשנת 2005 ומאז ועד היום עבר מספר שינוי חקיקה שנועדו להטיב עם בעלי הדירות והיזמים.

תמ"א 38, היתר בניה

להלן רשימה של תנאים למתן היתר בנייה מכוח חוק תמ"א 38

  • בסעיפים 8 ו- 9 לחוק התמ"א נקבע כי הוועדה המקומית לתכנון תהיה רשאית לאשר בניה מכוח תמ"א 38 אך ורק למבנים בהם קיים צורך בחיזוק ובתנאי ששיטת החיזוק המוצעת למבנה ולתוספות הבנייה המבוקשות הן מכוח תמ"א 38 ועל פי הוראות התקן המחייב (ת"י 413).
  • בסעיף 25 להוראות תמ"א נקבע כי תנאי מקדים לדיון בבקשה להיתר בנייה הוא הגשת מסמכים בתחום הבינוי והבינוי לוועדה המקומית לתכנון.
  • בסעיף 17 לתמ"א נקבע כי תנאי נוסף למתן היתר בנייה מכוח התמ"א 38 הוא הסדרת מקומות החניה הנדרשים בגין תוספות הבנייה המבוקשות מכוח תמ"א 38.

חשוב לדעת: מאז חקיקת חוק תמ"א ועד היום, ולנוכח הניסיון שהצטבר בתקופת יישום תמ"א 38 במהלך השנים, התווסף לתיקון מספר 3 לחוק התמ"א, נספח מספר 2 שכותרתו היא: נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללות חיזוק בפני רעידות אדמה". נספח מספר 2 מהווה למעשה את אחד מהשינויים המרכזיים שהוכנסו בחוק תמ"א 38 במהלך השנים ובמסגרת שינוי חקיקה מספר 3. נספח זו נועד למטרות יישום תהליך בקרה הנדסית לגבי כל בקשת היתר בנייה המוגשות לצרכי עבודות תמ"א 38, וזאת תוך קביעת רשימת המסמכים אותם נדרשים מגישי הבקשה להגיש למהנדס מטעם הוועדה המקומית כתנאי מקדמי לדיון בבקשה להיתר. מסמכים אלו נועדו לצרכי הוכחת הצורך בחיזוק המבנה המיועד בפני רעידות אדמה וזאת לנוכח אי עמידותו בתקן 413, וכמו כן, לצרכי הוכחה ששיטת החיזוק המוצעת על מנת שהמבנה המיועד (כולל תוספות הבנייה המהוות חלק מבקשת ההיתר) היא מכוח תמ"א 38.

בסעיף 25.3 לתמ"א 38, העוסק בתנאים להוצאת היתרי בנייה מכוח תמ"א 38, נקבע תהליך עבודתו של מהנדס מטעם הועדה המקומית. בסעיף זה נכתב כך: "לא ינתן היתר לצרכי ביצוע עבודות בנייה וחיזוק על פי תוכנית זו, אלא לאחר שהונחה דעות של מהנדס הועדה כי מולאו הוראות שפורטו בנספח מספר 2 במלואן והוגשו ונבדקו כל המסמכים הנדרשים ולאחר שנמצא כי הבנייה במצבה הסופי לאחר ביצוע עבודות החיזוק, עומדות בעומסים הסיסמיים על פי דרישת התקן"

שימו לב- גם במקרים בהם מהנדס הוועדה המקומית אישר את העובדה כי המסמכים שהוצגו בפניו עומדים בדרישות התקן, הועדה המקומית אינה חייבת לאשר את בקשת קבלת היתרי הבנייה מכוח תמ"א 38 והיא רשאית לאשר באופן חלקי ואף לסרב לבקשה לקבלת היתר.

חשוב לדעת: בכל הסעיפים העוסקים באישור תוספת בנייה מכוח תמ"א 38, ניתנה התייחסות לחובת בניית ממ"דים (מרחבים מוגנים דירתיים), כאש בחלק מהמקרים הוראות התמ"א מאפשרות ביצוע חלופת מיגון ו/או קבלת פטור מהחובה לבניית ממ"דים. על פי סעיף 25.4 לתמ"א 38, נקבע כי התנאי למתן היתר בניה מכוח תמ"א יכלול אישור פתרון מיגון על ידי הרשות המוסמכת, קרי, אישור מפיקוד העורף לכך שפתרון המיגון המוצע בבקשת היזם לצרכי קבלת היתר בנייה, מקובל על ידי פיקוד העורף בהתאם לתנאים שהוגדרו על ידי פיקוד העורף לצרכי מיגון מבנים ודירות מגורים.

היקף התנאים לקבלת היתר בנייה בפרויקטים מסוג תמ"א 38, מחייב את היזם בפרויקט להכיר היטב את לשון החוק בטרם הגשת הבקשה לועדות התכנון. חוסר תשומת לב ו/או אי עמידה בכל אחד מתנאי הסף לקבלת היתר, עשויה לעכב ואף להוביל לביטול בקשות ההיתר.

 

מאמרים נוספים

הסכמת דיירים פינוי בינוי
התארגנות דיירים לפרויקט פינוי בינוי / תמ"א 38
התארגנות דיירים לקראת פרויקט פינוי בינוי ו/או תמ"א 38, נועדה בין היתר לצרכי מינוי נציגות דיירים אשר תשמש כגוף מייצג שייבחר ויוסמך על ידי כלל בעלי הזכויות, לצורך ייצוגם אל מול היזם בפרויקט, הרשויות והגורמים המקצועיים לאורך כל הדרך.
קרא עוד
קידום פרויקט פינוי בינוי
פרויקטים מסוג פינוי בינוי יכולים להיות מקודמים גם על ידי היזמים המגלים בהם עניין וגם על ידי בעלי הזכויות שהם למעשה בעלי הדירות במתחם המגורים. בשני המקרים, קידום הפרויקט מתאפשר אך ורק במקרים בהם 66% מבעלי הדירות הביעו את הסכמתם ליישום הפרויקט
קרא עוד
תפקידה של חברת ליווי דיירים
תפקידה של חברת ליווי דיירים
מהי חברת ליווי דיירים בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית? מה תפקידה על חברת ליווי הדיירים ומדוע שכירת שירותיה של החברה נחוצה לכלל הדיירים בפרויקט? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.
קרא עוד

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :